w

Retningslinjer

Retningslinjene ligger til grunn for alle Filmfond Nords investeringer og tilskudd. Fra 1. januar 2017 gis tilskudd fra de statlige midlene i tråd med "Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon". Retningslinjene er under revisjon og vil bli vedtatt på Filmfond Nords generalforsamling 23. juni. Nåværende retningslinjer er førende for Filmfond Nords prioriteringer frem til nye retningslinjer er vedtatt. Det understrekes imidlertid at det kan søkes statlig tilskudd til langfilm, drama- og dokumentarserier, slik det fremgår av søknadsveiledningen for de enkelte tilskuddene.

LES VÅRE RETNINGSLINJER FØR DU SØKER
18.08.201615:24 Liss

§ 1 Formål

Filmfond Nord skal fremme audiovisuell produksjon i Nordland, Troms og Finnmark og bidra til å profilere regionen i Norge og utlandet. Fondet skal bidra til å profesjonalisere filmbransjen i nord og bidra til at kompetanse videreutvikles og beholdes i regionen. Videre skal fondet bidra til økt verdiskapning for filmbransjen og skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner. Dette gjennom:

  • å øke antall innspillinger i Nordland, Troms og Finnmark.
  • å øke antall arbeidsplasser innen filmbransjen i Nordland, Troms og Finnmark.
  • å utvikle film som næring i Nordland, Troms og Finnmark.

Fondet skal basere seg på investering og avkastning, dog med åpning for direkte tilskudd eller andre ordninger, om det er ønskelig av regionalpolitiske eller bransjebyggende årsaker.

§2 Kriterier for tildeling

Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at det følger formålet for dette fondet, beskrevet i §1.

Tildelinger skjer i første rekke til kinofilm- og TV-dramaproduksjoner med høyt publikumspotensiale.

Investeringer skal som et utgangspunkt være rettet mot innspilling.

Søkeren må være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap" slik dette er definert av Kulturdepartementet i forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Det innebærer at søkeren må være et selskap som :

  • har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
  • er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med NACE-kode 59 (Film-, video-, og fjernsynsprogramproduksjon)
  • ikke eies helt eller delvis av et kringkastingsselskap

I første rekke skal tildelingen skje som toppfinansiering av prosjektet.

Produksjonen skal gjennomføres i overensstemmelse med den beskrivelse og dokumentasjon som har ligget til grunn for fondets beslutning om deltakelse.

Det stille følgende krav til lokal spending og deltagelse i prosjektet:

  • Det skal tilstrebes spending på 1:2, med et minimum på 1:1.
  • Det skal benyttes lokale filmarbeidere i produksjoner støttet av fondet.

En utenlandsk hovedprodusent må ha en gjennomføringsavtale med en norsk co-produsent fra et "norsk, uavhengig produksjonsselskap"

§3 Dokumentsjonskrav

Søknad skal inneholde en fyllestgjørende prosjektbeskrivelse, manusskript samt kalkyle og finansieringsplan.

Før beslutning om deltakelse kan fattes, skal det foreligge endelig og signert budsjett, finansieringsplan, produksjonsplan, markedsføringsplan, distribusjonsavtale, oversikt over stab og skuespillere, budsjettert regionalt forbruk samt en oversikt over filmens inntektspotensiale og tilbakebetalingsplan. Det skal gjøres særskilt rede for beregningen av egenkapitalen, og budsjettet skal være oppsatt i henhold til gjeldende kalkylestandard i skandinavisk filmindustri.

Gjennom innspillingen skal det løpende rapporteres om produksjonens fremdrift og økonomiske status.

§4 Beslutningsrutiner

Beslutning om deltakelse fattes av styret i Filmfond Nord, etter innstilling fra fondets daglige leder.

Fondets investering utbetales normalt i tre rater og etter skriftlig anmodning: a) ved opptaksstart, b) ved godkjent A-kopi og c) ved fremlagt revidert sluttregnskap hvor regional omsetning vises, samt levert materiale jfr. punkt under §7.

§5 Informasjon og markedsføring

Når Filmfond Nord har truffet endelig beslutning om deltkelse i et prosjekt, vil dette bli offentliggjort på fondets hjemmeside og gjennom kunngjøringer i media. Et kort synopsis vil bli publisert og filmens tittel, samt navn på produksjonsselskaper, regissør, forfatter og sentrale aktører vil bli offentliggjort. Dette materiale skal om ønskelig utformes i samarbeid med hovedprodusenten.

§6 Kreditering

Filmfond Nord skal krediteres i filmens for- og ettertekster, samt i alt trykt og digitalt materiale der filmen presenteres og markedsføres. Krediteringen skal godkjennes skriftlig av Filmfond Nord.

Der det er naturlig skal Filmfond Nords logo benyttes.

Dersom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 NN går inn i fondet, skal disse krediteres særskilt.

§7 Materiale

Filmfond Nord skal vederlagsfritt motta minimum seks eksemplarer av alt publisitets- og markedsføringsmateriell og ti eksemplarer av den kommersielle videogramutgivelsen.

§8 Premierevisning

Det vil normalt være ønskelig med en særskilt premierevisning av filmen i landsdelen. Tid og sted bestemmes av Filmfond Nord i samråd med hovedprodusent og distributør. Produksjonen skal dekke eventuelle kostnader i den forbindelse, der regissør, hovedprodusent og sentrale aktører skal delta.

§9 Inntekter

Filmfond Nord skal normalt ha andel av filmens inntekter fra første krone.

Grunnregelen er at eierandelen skal tilsvare den prosentandelen fondets investeringer utgjør av samlet egenkapital, etter fradrag av offentlige tilskudd, sponsormidler, forhåndssalg, minimumsgarantier og lignende.

Fondets inntekter skal mottas i samme relative prosentandeler og med samme progresjon (pro rata pari passu) som samtlige øvrige investorer.

Normalt skal filmens inntektsforvaltning skje gjennom et eget uavhengig selskap (colletion agency), med det er hovedprodusentens forpliktelse å besørge oversendt en avregning av inntekter fire ganger årlig de tre første årene etter filmens premiere. De neste to årene skal slik rapportering skje hvert halvår, deretter minst en gang i året.

§10 Unntak

I særskilte tilfeller der styret anser det tjenlig og i overensstemmelse med fondets overordnede målsetting, kan det gjøres unntak fra de ovennevnte bestemmelsene.

§11 Revisjon

Ved behov endres retningslinjene av generalforsamlingen.

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2016