w

Søk midler til manusutvikling

Med manusutvikling menes skrive-arbeid, samt research og annet forarbeid.

NESTE SØKNADSFRIST: 28. september 2018
22.08.201612:48 Liss

NESTE FRIST: 28. september 2018. Det søkes via Filmsøk.

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt i Nordland, Troms eller Finnmark fylke, være manusforfatter og/eller regissør med erfaring fra spillefilm eller tilsvarende.
 • Hvis regional produsent er tilknyttet prosjektet på søknadstidspunktet, vil prosjektet bli prioritert.
 • Midlene skal benyttes til utvikling av manus for langfilm, drama- eller dokumentarserier.
 • Prosjekter med et tydelig kommersielt innhold og mulighet for stort publikumsanslag vil bli prioritert innenfor de regionale midlene.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.

Det er en forutsetning at prosjektet blir innspilt og produsert i Nordland, Troms og/eller Finnmark fylke. Deler av produksjonen kan gjøres andre steder, dersom dette er godkjent av styret i Filmfond Nord.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere.
 • Prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet, såfremt det tidligere har vært utviklet av flere forfattere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet eller ideen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.

 Godkjenning og fremdrift

 • Daglig leder vil godkjenne manusutkastene som mottatt, men vil ikke fungere som manuskonsulent/dramaturg. Hvis manuskonsulent og/eller dramaturg benyttes, skal dette dekkes av søker selv.
 • Det vil være en tidsbegrensning på bruk av midlene på 12 måneder, hvorav første utkast skal leveres innen tre måneder etter tildeling og utbetaling av første rate.
 • Ved eventuelle manglende levering i henhold til avtalen, skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,-

Filmfond Nord benytter Filmsøk som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene vil utbetales i tre rater:

 1. rate (40 %) utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. rate (40 %) utbetales ved levert og godkjent førsteutkast.
 3. rate (20 %) utbetales ved levert og godkjent andreutkast. 

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nords ledelse og styre.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker skal være tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland, Troms eller Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.