Internasjonaliseringsstipend

Filmfond Nord lanserer internasjonaliseringsstipend. Målet er å bidra til finansiering av pågående prosjekter og internasjonalt samarbeid.

AKTUELT
09.01.201813:11 Linda Netland

Internasjonaliseringsstipend 
Du kan søke via Filmsøk om tilskudd til å delta på finansieringsfora o.l. i utlandet med prosjekter støttet av Filmfond Nord. Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon (31.10.2016)

Hvem kan søke? 
Profesjonelle produsenter som bor og virker i regionen.

Søknadsfrist 
Vi behandler søknader fortløpende. Søknad må være sendt inn via Filmsøk før du reiser. I enkelte tilfeller utlyses internasjonaliseringsstipend med søknadsfrist.

Formål 
Tilskudd skal bidra til å bedre mulighetene for finansiering av pågående prosjekter for bransjen i regionen samt økt kompetanseheving gjennom internasjonalt samarbeid. Ordningen er hjemlet i § 2-5.Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement.

Hva kan du søke om? 
Deltakelse på tiltak i utlandet innrettet mot finansiering og co-produksjon.

Kostnader kan dekke: 

 • Deltakeravgift
 • Reise og opphold som ikke dekkes av arrangør (overnatting, men ikke diett)

Filmfond Nord gir normalt opp til 7000,- i internasjonaliseringsstipend. Ved spesielt kostbare tiltak, kan høyere sats vurderes. Du må regne med å betale en egenandel.

Vi gir ikke tilskudd til: 

 • Utdanningsforløp/kurs
 • Generell deltakelse på filmfestivaler/finanseringsfora uten prosjekt støttet av Filmfond Nord
 • Oversettelse av manus for deltakelse på internasjonale kurs eller verksteder

Vilkår for tilskudd 

 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring for tiltaket du søker om å delta på
 • Du må sende søknad før du reiser, samt en kort rapport i etterkant
 • Formålet med reisen må være finansiering eller co-produksjon, og du må reise med et konkret prosjekt støttet av Filmfond Nord

Viktige krav til søknaden 

 • Dokumentasjon på relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring.
 • Beskrivelse av det du skal delta på
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på tildelt plass der det er relevant
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlig tilskudd for deltakelsen, må dette oppgis
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet tiltaket
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av Filmsøk

Prioritering og vekting av søknaden 
Vi prioriterer tiltak initiert av Filmfond Nord knyttet til etablerte finansieringsfora.

Behandling av søknaden
Administrasjonen hos Filmfond Nord behandler søknaden. Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker. Tilskuddet utbetales normalt etterskuddsvis.

Søk tilskudd via Filmsøk!

Shutterstock
, click to open in lightbox