Retningslinjer

Retningslinjer for Filmfond Nords investeringer og for regional tilpasning av «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon».

LES RETNINGSLINJENE FØR DU SØKER
§ 1     Formål

Filmfond Nord skal fremme profesjonell audiovisuell produksjon i Nordland, Troms og Finnmark, og bidra til å profilere landsdelen i Norge og utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskapning for filmbransjen og skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.

 § 2     Målsettinger

Fondet skal være en vesentlig bidragsyter til at landsdelen:

 • utvikler film og spill som egen næring
 • øker antall langfilm- og dramaserieinnspillinger
 • øker antall arbeidsplasser i film- og spillbransjen
 • videreutvikler og beholder film- og spillfaglig kompetanse
 § 3     Investeringer og tilskudd

Fondet har to typer midler:

 • Investeringsmidler: Disse midlene er investeringsmidler fra regionale eiere og skal investeres for å gi avkastning tilbake til fondet
 • Tilskuddsmidler: Disse midlene er en statlig tildeling og skal forvaltes i tråd med «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», årlig tilskuddsbrev fra Norsk filminstitutt samt saksbehandlingsregler tilpasset Filmfond Nord. Fra disse midlene tildeles det både produksjonstilskudd, utviklingstilskudd og tilskudd til bransjefremmende tiltak.
§ 4     Kriterier for tildeling

For både investering og tilskudd er det en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at det følger formålet for fondet, beskrevet i §1

Med regional forankring menes at produksjonsselskapet har adresse i regionen, at nøkkelpersonale bor og virker i regionen, samt at produksjonen er lagt til regionen og/eller har en regionalt forankret historie/tematikk. Se forøvrig § 13 Unntak

Både investeringer og tilskudd gis i første rekke til plattformuavhengige langfilmer, drama- og dokumentarserier med høy kvalitet, samt spill. Når det gjelder spill, gir fondet kun tilskudd til utvikling, men vil i særskilte tilfeller vurdere investering.

For investeringer og produksjonstilskudd må søker være et "norsk, uavhengig produksjonsselskap" som er etablert i Norge eller i et annet EØS-land og som har audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål.

Med uavhengig menes at foretaket ikke har det offentlige som hovedeier eller har vesentlige forretningsmessige bindinger til den primære visningsplattformen for prosjektet.

Ved søknad om tilskudd til prosjektutvikling og produksjon, samt investering, skal foretaket være organisert som aksjeselskap. Foretaket skal være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret. Nøkkelmedarbeidere i prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring fra sitt fagfelt.

I særlige tilfeller kan det godtas at søker har annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelmedarbeidere med betydelig profesjonell erfaring. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, potensiale og budsjett.

Tilskudd til manusutvikling kan søkes av manusforfattere eller regissører under forutsetning av registrert enkeltmannsforetak.

I første rekke skal investeringer og produksjonstilskudd utgjøre toppfinansiering av prosjektet

Det legges særlig vekt på følgende kriterier:

 • For fondets investeringer skal det tilstrebes et regionalt forbruk (spending) på 1:2, med et minimum på 1:1
 • For tilskudd fra de statlige midlene skal det tilstrebes regional spending mellom 1:1 og 1:1,6 – i tråd med EØS-direktiv/ESA-bestemmelse
 • Det skal benyttes regionale filmfaglige medarbeidere
 • Prosjektets produksjon skal i hovedsak gjennomføres i regionen, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Dette må i så fall godkjennes av styret i Filmfond Nord.

Filmfond Nord tilstreber større kjønnsbalanse og mangfold innen film- og spilluttrykkene.

Utvikling og produksjonen skal gjennomføres i overensstemmelse med den beskrivelse og dokumentasjon som har ligget til grunn for fondets beslutning om deltakelse.

Vesentlige endringer i prosjektet skal godkjennes av Filmfond Nord

§ 5     Dokumentasjonskrav

Søknaden må oppfylle de dokumentasjonskrav som fremgår av Filmfond Nords nettsider på søknadstidspunktet. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

§ 6     Beslutningsrutiner

Styret i Filmfond Nord beslutter investeringer og tilskudd etter innstilling fra daglig leder.

Utbetaling av investeringsmidler og produksjonstilskudd skjer normalt i tre rater og etter skriftlig anmodning:

 1. rate utbetales ved aksept av tilskuddsbrev
 2. rate utbetales ved oversendt og godkjent arbeidskopi med lyd
 3. rate utbetales ved fremlagt revidert sluttregnskap hvor regional omsetning vises, samt levert materiale jfr. §10.
§ 7     Investeringsavtaler og tilskuddsbrev

Ved investering skal det inngås en finansieringsavtale. Filmfond Nords retningslinjer skal følge avtalen og signeres særskilt.

Utviklingstilskudd og produksjonstilskudd er akseptert når tilskuddsbrev er signert og anmodning om første rate er mottatt

§ 8     Informasjon og markedsføring

Når Filmfond Nord har truffet endelig beslutning om deltakelse i et prosjekt, vil følgende bli offentliggjort: Prosjektets tittel, investerings- eller tilskuddsbeløp, navn på produksjonsselskap(er), regissør, forfatter og andre sentrale aktører. I tillegg vil et kort synopsis basert på innsendt materiale kunne bli publisert.

§ 9     Kreditering

Filmfond Nord skal krediteres i filmens for- og ettertekster, samt i alt trykket og digitalt materiale der filmen/spillet presenteres og markedsføres, etter bransjenorm. Krediteringen skal godkjennes skriftlig av Filmfond Nord.

Der det er naturlig, skal Filmfond Nords logo benyttes.

SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløfte skal kreiteres der Filmfond Nord er investor.

§ 10     Materiale

Filmfond Nord skal vederlagsfritt motta minimum seks eksemplarer av alt relevant trykket publisitets- og markedsføringsmateriell, samt en høykvalitets digital påsynsfil av den ferdige produksjonen, til internt bruk. Ved eventuell utgivelse av fysiske visningsformater skal Filmfond Nord motta tre eksemplarer vederlagsfritt.

Filmfond Nord kan benytte klipp fra produksjonen vederlagsfritt i eget informasjonsmateriell etter nærmere avtale.

§ 11     Premierevisning

For filmproduksjoner som har fått investeringsmidler eller produksjonstilskudd skal det arrangeres en særskilt premierevisning av filmen i landsdelen, med mindre noe annet blir skriftlig avtalt. Tid og sted bestemmes av Filmfond Nord i samråd med hovedprodusent og distributør. Produksjonen skal som hovedregel dekke kostnadene til premierevisningen. Regissør, hovedprodusent og sentrale aktører skal delta, med mindre noe annet blir skriftlig avtalt.

§ 12     Inntekter

Ved investering skal Filmfond Nord normalt ha andel av filmens inntekter fra første krone.

Grunnregelen er at eierandelen skal tilsvare den prosentandelen fondets investeringer utgjør av samlet egenkapital, etter fradrag av offentlige tilskudd, sponsormidler, forhåndssalg, minimumsgarantier og lignende.

Fondets inntekter skal mottas i samme relative prosentandeler og med samme progresjon (pro rata pari passu) som samtlige øvrige investorer.

Dersom Filmfond Nord anser at produksjonen bidrar til fondets formål i ekstraordinær grad, kan annen beregning av prosentandel legges til grunn ved at tilskudd fra andre private og offentlige aktører (ekskl. Norsk filminstitutt) godskrives som produsentens eierandel i produksjonen. De ovennevnte finansielle bidrag skal fortsatt komme til fradrag.

Normalt skal filmens inntektsforvaltning skje gjennom et eget uavhengig selskap (collection agency), men det er hovedprodusentens forpliktelse å besørge oversendt en avregning av inntekter fire ganger årlig de tre første årene etter filmens premiere. De neste to årene skal slik rapportering skje hvert halvår, deretter minst en gang i året.

§ 13     Unntak

I særskilte tilfeller der styret i Filmfond Nord anser det tjenlig og i overensstemmelse med fondets formål og «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», kan det gjøres unntak fra de ovennevnte bestemmelsene.

§ 14     Revisjon

Ved behov endres retningslinjene av Filmfond Nords styre.

Vedtatt i styremøte 17. januar 2018