Søk midler til manusutvikling

Med manusutvikling menes skrivearbeid, samt research og annet forarbeid. Vi presiserer at manusutviklingstilskudd er forbeholdt profesjonelle manusforfattere og skrivende regissører, og at Filmfond Nord kun gir tilskudd til manusutvikling én gang pr. prosjekt.

FRISTER: 28. februar og 28. september
22.08.201612:48 Liss

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det søkes via Regportal.

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt i Nordland eller Troms og Finnmark fylke, være profesjonell manusforfatter eller skrivende regissør. Hvis søker ikke er bosatt i regionen, men prosjektet er forankret i regionen, vil Filmfond Nord gjøre en individuell vurdering av søknaden basert på søkerens grundige redegjørelse for prosjektets forankring i regionen. Se forøvrig punktet om Unntak nederst på siden.
 • Hvis regional produsent er tilknyttet prosjektet på søknadstidspunktet, vil prosjektet bli prioritert.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.
 • Midlene skal benyttes til utvikling av manus for langfilm, drama- eller dokumentarserier.
 • Det gis kun manusutvikling til samme prosjekt én gang.

Det er en forutsetning at prosjektet blir innspilt og produsert i Nordland og/eller Troms og Finnmark fylke. Deler av produksjonen kan gjøres andre steder, dersom dette er godkjent av styret i Filmfond Nord.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere.
 • Prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet, såfremt det tidligere har vært utviklet av flere forfattere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet eller ideen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.

 Godkjenning og fremdrift

 • Ved levering av manusutkast etter innvilget tilskudd, vil administrasjonen godkjenne manusutkastene i henhold til tilskuddsavtalen, og filmkonsulenten vil være tilgjengelig for tilbakemelding og oppfølging dersom dette er ønskelig.
 • Ved eventuell manglende levering i henhold til tilskuddsavtalen, skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,-

Filmfond Nord benytter Regportal som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene vil utbetales i tre rater:

 1. rate (40 %) utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. rate (40 %) utbetales ved levert og godkjent førsteutkast.
 3. rate (20 %) utbetales ved levert og godkjent andreutkast. 

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nords ledelse.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker skal være tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland eller Troms og Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.