Søk midler til manusutvikling

Med manusutvikling menes skrivearbeid, samt research og annet forarbeid. Vi presiserer at manusutviklingstilskudd er forbeholdt profesjonelle manusforfattere og skrivende regissører, og at søker må kunne vise til relevant utdanning og/eller erfaring.

FRISTER: 28. februar og 28. september

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det kan søkes frem til kl. 23.59 de aktuelle datoene. Det søkes via Regportal

Hvem kan søke?

 • Søker må være profesjonell manusforfatter eller skrivende regissør.
 • Søker må være bosatt i Nordland eller Troms og Finnmark fylke. (Dersom søker ikke er bosatt i regionen, må søker redegjøre grundig for prosjektets forankring i regionen. Se punktet om Unntak nederst på denne siden, pkt. 2).
 • Søker må ha registrert enkeltpersonsforetak og søke gjennom dette.

Søknadene vurderes med utgangspunkt i Filmfond Nords vedtekter, retningslinjer, forskriften for tilskudd til audiovisuell produksjon og årlig tilskuddsbrev fra NFI. Merk følgende:

 • Hvis regional produsent er tilknyttet prosjektet på søknadstidspunktet, vil dette vektlegges i vurderingen.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.
 • Midlene skal benyttes til utvikling av manus for langfilm, drama- eller dokumentarserier.
 • Det gis kun manusutvikling til samme prosjekt én gang.

Det er en forutsetning at prosjektet helt eller delvis skal spilles inn og produseres i Nordland og/eller Troms og Finnmark fylke. 

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere og eventuelle samarbeidspartnere.
 • Prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet dersom det tidligere har vært utviklet av andre eller flere forfattere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet eller ideen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.

 Godkjenning og fremdrift

 • Ved levering av manusutkast etter innvilget tilskudd, vil Filmfond Nord gjennomgå manusutkast/levering i henhold til tilskuddsavtalen.
 • Ved manglende levering i henhold til tilskuddsavtalen, skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er NOK 200.000, og manusutviklingstilskudd fra Filmfond Nord kan utgjøre maksimalt 80 % av kostnadene.

Filmfond Nord benytter Regportal som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene vil utbetales i tre rater og som regel med følgende leveranser:

 1. rate (40 %) utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. rate (40 %) utbetales ved levert og godkjent førsteutkast.
 3. rate (20 %) utbetales ved levert og godkjent andreutkast. 

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nord.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker er tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland eller Troms og Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en vurdering av begrunnelsen opp mot fondets formål og retningslinjer.