Søk midler til prosjektutvikling

Med prosjektutvikling menes det arbeidet som gjøres fra manuset er produksjonsklart og frem til opptaksstart. Vi presiserer at Filmfond Nord gir tilskudd til prosjektutvikling kun én gang pr. prosjekt.

FRISTER: 28. februar og 28. september

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det kan søkes frem til kl. 23.59 de aktuelle datoene. Det søkes via Regportal.

Prosjektutviklingsmidlene skal benyttes til utvikling av langfilm, spill, drama- eller dokumentarserier. Midlene skal normalt benyttes til pilot, locationbefaring, visuelt arbeid etc. for å tilrettelegge for finansiering og senere produksjon. 

Hvem kan søke?

 • Produksjonsselskapet må være registrert i Nordland eller Troms og Finnmark.
 • Søker må være produsent med erfaring fra langfilm eller serieproduksjon.

Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert. At produsent er bosatt i regionen vil bli tillagt vekt. Det er en forutsetning at hele eller store deler av filmen skal spilles inn/produseres i Nordland, Troms og/eller Finnmark. 

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Manus
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere og eventeulle samarbeidspartnere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om søknader til, evt. tilskudd fra andre offentlige instanser.

Godkjenning og fremdrift

 • Når prosjektutviklingen er fullført skal det rapporteres til Filmfond Nord i henhold til fremdriftsplan slik den fremstår i tilskuddsbrev.
 • Ved eventuelle manglende levering i henhold til avtalen skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er NOK 200.000, og prosjektutviklingstilskudd fra Filmfond Nord kan utgjøre maksimalt 80 % av prosjektutviklingskostnadene.

Filmfond Nord benytter Regportal som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene utbetales i to rater.

 1. 60% utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. 40% utbetales ved ferdigstilt prosjekt og innlevert sluttrapport.

Unntak

1. Dersom produsenten har regional tilknytning, men mangler erfaring, må søker samarbeide med erfaren produsent. Denne skal kunne vise til avsluttet produksjon av tilsvarende prosjekt det søkes om. Et slikt samarbeid må dokumenteres i søknaden.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i Nordland, Troms eller Finnmark, og at søker er tilknyttet regionen. Dersom søker ikke er tilknyttet regionen, skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.