Søk midler til prosjektutvikling

Med prosjektutvikling menes det arbeidet som gjøres fra manuset er produksjonsklart og frem til opptaksstart. Vi presiserer at Filmfond Nord gir tilskudd til prosjektutvikling kun én gang pr. prosjekt.

FRISTER: 28. februar og 28. september
22.08.201612:56 Liss

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det søkes via Regportal.

Prosjektutviklingsmidler skal normalt benyttes til pilot, locationbefaring, visuelt arbeid i forbindelse med finansiering (trykksaker, animasjon, stillsfoto, eller lignende).

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt i Nordland, Troms eller Finnmark fylke, være produsent med erfaring fra langfilm eller serieproduksjon.
 • Midlene skal benyttes til prosjektutvikling for langfilm, drama- eller dokumentarserier.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.

Det er en forutsetning at prosjektet blir innspilt og produsert i Nordland, Troms og/eller Finnmark fylke, men deler av produksjonen kan gjøres andre steder, dersom dette er godkjent av styret i Filmfond Nord.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Manus
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om søknader til, evt. tilskudd fra andre offentlige instanser.

Godkjenning og fremdrift

 • Når prosjektutviklingen er fullført skal det rapporteres til Filmfond Nord i henhold til fremdriftsplan.
 • Det vil være en tidsbegrensning på bruk av midlene på fire måneder med mindre annet avtales.
 • Ved eventuelle manglende levering i henhold til avtalen skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,-

Filmfond Nord benytter Regportal som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene utbetales i to rater.

 1. 60% utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. 40% utbetales ved ferdigstilt prosjekt og innlevert sluttrapport.

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nords ledelse og styre.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker skal være tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland, Troms eller Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.