Saksgang for tilskudd

Søknadsfrister og krav til dokumentasjon er oppgitt under de ulike tilskuddsordningene.

Statlige tilskudd tildeles i henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og i tråd med Filmfond Nords retningslinjer. Styret i Filmfond Nord beslutter investeringer og tilskudd til utvikling og produksjon etter innstilling fra daglig leder.

Avslag og klagerett

Alle som søker om tilskudd vil få svar på sin søknad. Får du avslag på søknaden, vil du få tilsendt et avslagsbrev.

Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Det kan klages på kunstnerisk/filmfaglig skjønn og saksbehandling sett i lys av forskrift og retningslinjer. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av avslags-/tilsagnsbrev. I klagen skal det begrunnes hvorfor du mener vedtaket er feil.  

Skriftlig, begrunnet klage sendes til Filmfond Nord via RegPortal eller til post@filmfondnord.no. Klagen lastes opp som eget dokument og merkes "Klage på vedtak".

Filmfond Nord vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Dersom Filmfond Nord mener at klagen gir grunnlag for det, kan vedtaket endres.

Dersom Filmfond Nord ikke endrer vedtaket, sender Filmfond Nord klagen til Medieklagenemda. Svar vil sendes direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

 

Shutterstock