Saksgang for tilskudd

26.01.201716:03 Linda Netland

Søknadsfrister og krav til dokumentasjon er oppgitt under de ulike tilskuddsordningene.

Statlige tilskudd tildeles i henhold til Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og i tråd med Filmfond Nords retningslinjer. Styret i Filmfond Nord beslutter investeringer og tilskudd til utvikling og produskjson etter innstilling fra daglig leder.

Avslag og klagerett

Alle som søker om tilskudd vil få svar på sin søknad. Får du avslag på søknaden, vil du få tilsendt et avslagsbrev.

Vedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. Det kan klages på kunstnerisk/filmfaglig sjønn og saksbehandling sett i lys av forskrift og retningslinjer. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av avslags-/tilsagnsbrev. I klagen skal det begrunnes hvorfor du mener vedtaket er feil.  

Skriftlig, begrunnet klage sendes til post@filmfondnord.no.

Filmfond Nord vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Dersom fondet mener at klagen gir grunnlag for det, kan vedtaket endres.

Dersom fondet ikke endrer vedtaket, sender fondet klagen til Mediaklagenemda. Svar vil sendes direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet.

 

Shutterstock
, click to open in lightbox