SØK TILSKUDD TIL INTERNASJONALISERING

Tilskuddet skal bidra til finansiering av pågående prosjekter og internasjonalt samarbeid.

Søknader behandles fortløpende

Internasjonaliseringstilskudd
Du kan søke via Regportal om tilskudd til å delta på finansieringsfora o.l. i utlandet med prosjekter støttet av Filmfond Nord. Tilskudd i denne ordningen gis i henhold til bestemmelser i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon § 2-5

Hvem kan søke? 
Profesjonelle produsenter som bor og virker i regionen.

Søknadsfrist 
Vi behandler søknader fortløpende. Søknad må være sendt inn via Regportal før du reiser. I enkelte tilfeller utlyses internasjonaliseringsstipend med søknadsfrist.

Formål 
Tilskudd skal bidra til å bedre mulighetene for finansiering av pågående prosjekter for bransjen i regionen samt økt kompetanseheving gjennom internasjonalt samarbeid. 

Hva kan du søke om? 
Deltakelse på tiltak i utlandet innrettet mot finansiering og co-produksjon.

Kostnader kan dekke: 

 • Deltakeravgift
 • Reise og opphold som ikke dekkes av arrangør (overnatting, men ikke diett)

Filmfond Nord gir normalt opp til NOK 7.000 i internasjonaliseringstilskudd. Ved spesielt kostbare tiltak, kan høyere sats vurderes. Du må regne med å betale en egenandel. Filmfond Nord gir internasjonaliseringstilskudd kun en gang pr. prosjekt. 

Vi gir ikke tilskudd til: 

 • Utdanning/kurs
 • Generell deltakelse på filmfestivaler/finanseringsfora uten prosjekt støttet av Filmfond Nord
 • Oversettelse av manus for deltakelse på internasjonale kurs eller verksteder

Vilkår for tilskudd 

 • Som søker må du ha relevant utdanning på minimum bachelornivå og/eller ha relevant og dokumenterbar yrkeserfaring for tiltaket du søker om å delta på
 • Du må sende søknad før du reiser, samt en kort rappport med kvitteringer for utlegg i etterkant
 • Formålet med reisen må være finansiering eller co-produksjon, og du må reise med et konkret prosjekt som har mottatt prosjektutviklingstilskudd av Filmfond Nord

Viktige krav til søknaden 

 • Dokumentasjon på relevant utdannelse og/eller yrkeserfaring.
 • Beskrivelse av det du skal delta på
 • Din motivasjon og faglige begrunnelse for deltakelsen
 • Dokumentasjon på tildelt plass der det er relevant
 • Dokumentasjon fra arrangør på hvilke kostnader som er dekket
 • Har du søkt om eller mottatt andre offentlig tilskudd for deltakelsen, må dette oppgis
 • Budsjett for utgiftene tilknyttet tiltaket
 • Detaljerte krav til søknaden framgår av Regportal

Behandling av søknaden
Filmfond Nords administrasjon behandler søknaden. Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Her søker du: Regportal.

Shutterstock