Om Filmfond Nord

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nordland og Troms og Finnmark, samt være et viktig bidrag til å videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i regionen. 

Filmfond Nord toppfinansierer produksjon av spillefilmer, serier, lange dokumentarer og spill.

SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet har vært en verdifull støttespiller og samarbeidspartner i flere år og bidrar med 2.000.000 til langfilm fra nord i 2022. Eierfylkene bidrar med totalt 4.280.000 i fondsmidler årlig og betaler også driften av fondet.

Filmfond Nord mottar årlige tilskuddsmidler fra staten, som benyttes til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner etter søknad.

Vedtekter Filmfond Nord

Årsrapporter:

2021  2020   2019   2018    2017   2016   2015