w

Søk midler til manusutvikling

Med manusutvikling menes skrivearbeid, samt research og annet forarbeid. Vi presiserer at manusutviklingstilskudd er forbeholdt profesjonelle manusforfattere og skrivende regissører.

FRISTER: 28. februar og 28. september
22.08.201612:48 Liss

TO ÅRLIGE FRISTER: 28. februar og 28. september. Det søkes via Filmsøk.

Hvem kan søke?

 • Søker må være bosatt i Nordland, Troms eller Finnmark fylke, være profesjonell manusforfatter eller skrivende regissør. Hvis søker ikke er bosatt i regionen, men prosjektet er forankret i regionen, vil Filmfond Nord gjøre en individuell vurdering av søknaden basert på søkerens grundige redegjørelse for prosjektets forankring i regionen. Se forøvrig punktet om Unntak nederst på siden.
 • Hvis regional produsent er tilknyttet prosjektet på søknadstidspunktet, vil prosjektet bli prioritert.
 • Prosjekter med handling fra Nord-Norge vil bli prioritert.
 • Midlene skal benyttes til utvikling av manus for langfilm, drama- eller dokumentarserier.

Det er en forutsetning at prosjektet blir innspilt og produsert i Nordland, Troms og/eller Finnmark fylke. Deler av produksjonen kan gjøres andre steder, dersom dette er godkjent av styret i Filmfond Nord.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Synopsis, handlingsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett for hvordan midlene fra Filmfond Nord skal benyttes.
 • CV for søker/søkere.
 • Prosjektets opphavsrettslige historikk, samt dokumentasjon på at forfatteren har rettighetene til å utvikle manuskriptet, såfremt det tidligere har vært utviklet av flere forfattere.
 • Kopi av opsjonsavtale dersom søknaden bygger på et opphavsrettslig beskyttet verk.
 • Opplysninger om hvorvidt prosjektet eller ideen tidligere har vært utviklet med offentlig støtte.
 • Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra.

 Godkjenning og fremdrift

 • Ved levering av manusutkast etter innvilget tilskudd, vil administrasjonen godkjenne manusutkastene i henhold til tilskuddsavtalen, og filmkonsulenten vil være tilgjengelig for tilbakemelding og oppfølging dersom dette er ønskelig.
 • Ved eventuell manglende levering i henhold til tilskuddsavtalen, skal 50 % av midlene tilbakebetales innen 6 måneder.

Søknadsbeløp

 • Maksimalt søknadsbeløp er 100.000,-

Filmfond Nord benytter Filmsøk som vil lede søker gjennom prosessen.

Utbetaling

Midlene vil utbetales i tre rater:

 1. rate (40 %) utbetales ved tilsagnsbrev.
 2. rate (40 %) utbetales ved levert og godkjent førsteutkast.
 3. rate (20 %) utbetales ved levert og godkjent andreutkast. 

Unntak

1. Hvis søker har regional tilknytning, men manglende kompetanse/utdannelse/erfaring, kan det gjøres unntak ved at søker benytter seg av en veileder/mentor i samme fagfunksjon som søker. Denne veileder/mentor skal ha bred erfaring fra spillefilm eller tilsvarende prosjekt det søkes om. Søker skal selv inngå skriftlig avtale med veileder/mentor, og denne skal godkjennes av Filmfond Nords ledelse og styre.

2. Det er en forutsetning at prosjektet er forankret i regionen, og at søker skal være tilknyttet regionen. Hvis søker ikke er tilknyttet regionen (Nordland, Troms eller Finnmark), skal vedkommende gjøre grundig rede for prosjektets forankring i regionen. Filmfond Nord vil så gjøre en individuell vurdering av søknaden, se for øvrig Filmfond Nords generelle retningslinjer.